Beiratkozás

Általános szabályok:

Az Óvodai felvétel, átvétel rendje:

Az óvodai beiratkozás időpontját a Fenntartó határozza meg, az adott év április 20. és május 20. közötti időpontban. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezés tényét a sorszámozott óvodai felvételi előjegyzési naplóban kell feltüntetni, dátum szerint. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülei dolgoznak.

A gyermek felvételéről első fokon az intézményvezető dönt, a tagóvoda vezetőkkel történt egyeztetés alapján. A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást és a fenntartó által jóváhagyott körzethatárokat, csoportlétszámokat vesszük figyelembe.

A döntés ellen fellebbezésnek helye van, melyet első fokon az intézmény vezetőjénél, másodfokon a helyi önkormányzatnál lehet benyújtani, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.


Szempontok a csoportba soroláshoz:


· fenntartó által meghatározott körzethatárok

· törvényi előírás a maximális csoportlétszámról: 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete alapján

· arányos létszám elosztás

· kor szerinti elosztás

· hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek arányos elosztása

· SNI és BTMN gyermekek arányos elosztása

A felvételről 21 munkanapon belül az intézmény vezetője értesítést küld a szülőnek postai úton, vagy e-mailben. Elutasítás esetén határozati formában.

A gyermekek, és a szülők adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani, az adatvédelmi törvénynek megfelelően.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

· Gyermek születési anyakönyvi kivonata

· Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló kártya

· TAJ kártya

· Adókártya

· Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

· Külföldi állampolgárság esetén a tartózkodási engedély

· Kettős állampolgárság esetén a hivatalos dokumentumok

· SNI és BTMN gyermek esetében az érvényes Szakértői Vélemény

· Hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról a határozat

· Gyermekvédelmi határozat

· Átvételkor az előző óvoda által kiállított „Értesítés Óvodaváltásról” igazolás


A szülőnek nyilatkozni kell, hogy hozzájárul adatainak másolásához, használatához, továbbá hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Válás, gyermek elhelyezés esetén az erről szóló bírósági végzés, gyámügyi határozat eredeti példányát bemutatja, és másolatot biztosít.

A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermekét ki viheti el az intézményből. Év közbeni változást köteles bejelenteni.

A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul gyermeke nyilvános fórumokon, médiában való megjelenéséhez (honlap, facebook, újság, tv)

Minden esetben köteles a szülő jelezni, ha a gyermek, szülő adataiban változás történik

Az óvoda kötelezett az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. Szabad férőhely esetén felvehető az a gyermek, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti 3. életévét. A gyermek abban az évben, amikor betölti 6. életévét augusztus 31. napjáig, tankötelessé válik.