Hirdetmények

PÓTBEIRATKOZÁS 2022/2023!


Időpont: 2022.08.22. (hétfő) - 2022.08.26. (péntek) 9:00-12:00 óráig

Helyszín: 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 14.; (Kőrisfa Óvoda) - aula

A pótbeiratkozáshoz szükséges dokumentumok, feltételek megegyeznek a rendes beiratkozás szabályaival.


Óvodai beiratkozás a Kiskőrösi Óvodákban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét, az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében pedig a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

· A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint, minden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2022. április 29-ig

· A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően, a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján

A beiratkozás ideje: 2022.04. 25. (hétfő)- 2022.04.27., 8:00-16:00 óráig


Cím: 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 14. Helyszín: Kőrisfa Óvoda - aula


Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

A szülő az óvodai nevelésben történőrészvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2022/2023 nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az e határnapig született gyermekek 2022. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.

(A 2019. szeptember 1-je után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-jétől kezdődik.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az intézményvezető a felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) kell benyújtani.

Az óvodai körzethatárokról a www.kiskoros.hu és a www.kiskorosiovodak.hu honlapokon , és az óvodákra kihelyezett hirdetményen tájékozódhat.

Körzethatárok elérhetőek a honlapon az alábbi menüpontban: Beiratkozás


Óvodáinkban folyó nevelő – oktató munkáról a www.kiskorosiovodak.hu oldalon tájékozódhat.

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni.

· a gyermek születési anyakönyvi kivonata

· a gyermek TAJ kártyája

· a gyermek adóigazolványa

· a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa

· a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)

· nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat

Szükséges bemutatni, ha van:

  • tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt

  • integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt

  • érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot

· a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkba!

Csatlós Erzsébet

Intézményvezető

2022. 03. 21.