Hirdetmények

Rendhagyó óvodai beiratkozás a Kiskőrösi Óvodákban!

A 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján „Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre.”

A rendelet a nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában

egyedi eljárási szabályokat határozott meg:


- A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint miden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2021. április 16-ig.

- A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. (várhatóan 2021.09.01-jén)

- A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján.


A beiratkozás ideje: 2021.04.12–től (hétfő) - 2021.04.16–ig (péntek) tart !

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben, köteles részt venni.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2021-2022 -es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az e határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.

(A 2018. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-jétől kezdődik.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az intézményvezető a felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) kell benyújtani.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodai körzethatárokról Kiskőrös Város honlapján ( www.kiskoros.hu ) valamint a Kiskőrösi Óvodák honlapján (a "Beiratkozás" menüpontban, vagy az alábbi hivatkozásra kattintva , továbbá az óvodákra kihelyezett hirdetményen tájékozódhat.

A beiratkozás módjai

Kiemelten fontos, a pontos adatszolgáltatás!


 1. A szülő elektronikus formában kitölti az alábbi linken található szándéknyilatkozatot: https://docs.google.com/forms/d/1gWbMazY0ZoGM-wB8USa-iIbFmTWuOwOGVBzQIDsc_Lg/edit


 1. A szándéknyilatkozatot papír alapú formában is elérheti, amennyiben nincs lehetősége az online kitöltésre. A Batthyány óvoda bejáratánál elhelyezett tartóban üres nyomtatványokat helyezünk el, melyet kitöltés után az óvoda postaládájába kell betenni.

Óvodáinkban folyó nevelő – oktató munkáról a www.kiskorosiovodak.hu oldalon tájékozódhat.

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • a gyermek TAJ kártyája

 • a gyermek adóigazolványa

 • a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa

 • a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)

 • nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat


Szükséges bemutatni, ha van:

 • tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt

 • integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt

 • érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot

 • a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkba!

Együttműködésüket, köszönjük szépen!


Kiskőrös, 2021.03.25.


Vlcskóné Csatlós Erzsébet

Intézményvezető